Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ (δ.τ. ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε ΚΔΒΜ2) ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης κατάρτισης στο πλαίσιο της πράξης: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» κωδικό ΟΠΣ 5030756 που αντιστοιχεί στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018 του ΟΑΕΔ.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

1.Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών το οποίο περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
2.Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Οι ωφελούμενοι για την εγγραφή τους οφείλουν να προσκομίσουν στο ΚΕΚΑΠΕΛ, Καβέτσου 36, Μυτιλήνη έως 15-04-2019:
1) Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ΄
αριθμ. 8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία
πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.
2) Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
3) Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής τους στη δράση

Για να δείτε το μητρώο Ωφελουμένων πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.voucher.gov.gr/project/dkoinwfel-results

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα εκπαιδευτικά προγράμματα πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.voucher.gov.gr/project/view/id/32

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με την υπ. αρ. 9.2249/8-4-19 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας η ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε ΚΔΒΜ2 είναι ο μοναδικός Πάροχος Κατάρτισης που εγκρίθηκε, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, να υλοποιήσει τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης – των ωφελουμένων στο πλαίσιο της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και Κοινωνικής οικονομίας και Επιχειρηματικότητας συμπεριλαμβανομένης της ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ των γνώσεων Πληροφορικής.
Τα προγράμματα αφορούν αποκλειστικά τους ωφελούμενους του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

Φωτογραφικό Υλικό από την υλοποίηση