Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

BalkanMed INNOVA Project

To  BalkanMed INNOVA Project θα δημιουργήσει μια πρακτική και καινοτόμο πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, δηλαδή το BalkanMed INNOVA Web-School για την Επιχειρηματική και Δια βίου Μάθηση, με σαφή προστιθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή κοινότητα ως σύνολο, κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού οι τελικοί χρήστες, των οποίων οι εγκάρσιες ικανότητες και δεξιότητες, όπως η μάθηση για μάθηση, η ψηφιακή ικανότητα και η επιχειρηματική κουλτούρα, θα ενισχυθούν παράλληλα με τη γεφύρωση του κόσμου της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων. Επιπλέον, τα κύρια προϊόντα του έργου θα είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων των εταίρων, θα παραχθούν στα αγγλικά και θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο μέσω του δικτυακού τόπου του έργου για όσους ενδιαφέρονται να τα χρησιμοποιήσουν. Επιπλέον, κάθε εταίρος συμμετέχει σε πολλά διακρατικά δίκτυα και μέσω αυτών των επαφών,

Οι εκπαιδευτές που προέρχονται από τις 5 συμμετέχουσες χώρες θα συνεργαστούν πριν από την κατάρτιση συμμετέχοντας σε μια διακρατική ημέρα κατάρτισης-εκπαιδευτών, όπου θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και ιδέες για να κάνουν την κατάρτιση του προσωπικού των ΜΜΕ και των νέων δυνατοτήτων επιχειρηματίες πιο καινοτόμες και πιο ενδιαφέρουσες με διακρατική διάσταση. Τα δίκτυα των ενδιαφερόμενων μερών που θα αναπτυχθούν σε κάθε χώρα πρόκειται να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν μεταξύ τους διασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη μεταφορά γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης. Συμπερασματικά, η φιλοσοφία του έργου και η φύση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή συνεργασία καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι εταίροι θα ανταλλάξουν εμπειρίες, γνώσεις, εμπειρίες, τάσεις, θα συζητήσουν και θα αντιμετωπίσουν κοινά ζητήματα, ανοιχτό μυαλό. Το πρόγραμμα BalkanMed INNOVA στοχεύει στη δημιουργία ενός ενοποιημένου εδάφους γνώσεων από τη Βόρεια Αλβανία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στην Κύπρο και από το Ιόνιο Πέλαγος και το Αιγαίο Πέλαγος μέχρι το Danude όπου θα εφαρμοστούν εικονικά εργαλεία και νέα προσέγγιση για τη μάθηση και την επαγγελματική κατάρτιση των επιχειρηματιών , μεταφορά τεχνολογίας και γνώσης που θα δημιουργήσει το Web School. Πέραν της κοινής κατάρτισης, αναμένεται ότι μέσω των ενεργειών διαβούλευσης για την ηλεκτρονική καθοδήγηση και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για νεοσύστατες επιχειρήσεις οι νέοι επιχειρηματίες θα δημιουργήσουν νέες δικές τους επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του έργου. Το πρόγραμμα BalkanMed INNOVA στοχεύει στη δημιουργία ενός ενοποιημένου εδάφους γνώσεων από τη Βόρεια Αλβανία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στην Κύπρο και από το Ιόνιο Πέλαγος και το Αιγαίο Πέλαγος μέχρι το Danude όπου θα εφαρμοστούν εικονικά εργαλεία και νέα προσέγγιση για τη μάθηση και την επαγγελματική κατάρτιση των επιχειρηματιών , μεταφορά τεχνολογίας και γνώσης που θα δημιουργήσει το Web School. Πέραν της κοινής κατάρτισης, αναμένεται ότι μέσω των ενεργειών διαβούλευσης για την ηλεκτρονική καθοδήγηση και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για νεοσύστατες επιχειρήσεις οι νέοι επιχειρηματίες θα δημιουργήσουν νέες δικές τους επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του έργου. Το πρόγραμμα BalkanMed INNOVA στοχεύει στη δημιουργία ενός ενοποιημένου εδάφους γνώσεων από τη Βόρεια Αλβανία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στην Κύπρο και από το Ιόνιο Πέλαγος και το Αιγαίο Πέλαγος μέχρι το Danude όπου θα εφαρμοστούν εικονικά εργαλεία και νέα προσέγγιση για τη μάθηση και την επαγγελματική κατάρτιση των επιχειρηματιών , μεταφορά τεχνολογίας και γνώσης που θα δημιουργήσει το Web School. Πέραν της κοινής κατάρτισης, αναμένεται ότι μέσω των ενεργειών διαβούλευσης για την ηλεκτρονική καθοδήγηση και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για νεοσύστατες επιχειρήσεις οι νέοι επιχειρηματίες θα δημιουργήσουν νέες δικές τους επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του έργου. τεχνολογίας και μεταφοράς γνώσης που θα δημιουργήσει το Web School. Πέραν της κοινής κατάρτισης, αναμένεται ότι μέσω των ενεργειών διαβούλευσης για την ηλεκτρονική καθοδήγηση και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για νεοσύστατες επιχειρήσεις οι νέοι επιχειρηματίες θα δημιουργήσουν νέες δικές τους επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του έργου. τεχνολογίας και μεταφοράς γνώσης που θα δημιουργήσει το Web School. Πέραν της κοινής κατάρτισης, αναμένεται ότι μέσω των ενεργειών διαβούλευσης για την ηλεκτρονική καθοδήγηση και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για νεοσύστατες επιχειρήσεις οι νέοι επιχειρηματίες θα δημιουργήσουν νέες δικές τους επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του έργου.