Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ

Στα πλαίσια του Έργου «“CREATIVE METHODS FOR SUCCESFULL INCLUSION IN MULTICULTURAL SCHOOLS” SEDIN το ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε., σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΔΣ, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Μυτιλήνη. Οι ενδιαφερόμενοι εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, να αποστείλουν σχετική Αίτηση συνοδευόμενη από πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (τύπου Europass) στο e-mail  του ΚΕΚΑΠΕΛ ΑΕ, info@kekapel.gr. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων είναι αναρτημένη εδώ. Η πρόσκληση αφορά Τεχνικούς Υπολογιστών και η προκήρυξη βρίσκεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων: 25/09/2018