Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

The Clarinet Project-

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το CulTVET είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ KA3 διάρκειας 2 ετών το οποίο στοχεύει να συμβάλει στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα μέσω της ανάπτυξης ενός κοινού Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία:

 • Να εκπαιδευτούν μέσω ενός προγράμματος σπουδών που θα βασίζεται στις ανάγκες του τομέα, λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή εμπειρία.

 • Να συνεργαστούν με συναδέλφους τους σε άλλες χώρες και να εκπαιδευτούν, μέσω της συμμετοχής τους, σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

ΣΤΟΧΟΣ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο γενικός στόχος του έργου είναι:

 • Η αναγνώριση του εννοιολογικού πλαισίου του πολιτιστικού τουρισμού και την εξειδίκευση του πλαισίου και των χαρακτηριστικών του τομέα.

 • Η αναγνώριση των χαρακτηριστικών, των προσόντων και των αναγκών του πολιτιστικού τουρισμού στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και την προσαρμογή του «Ευρωπαϊκού Οδηγού Προσόντων για τον Τουρισμό» στις εξειδικευμένες ανάγκες του πολιτισμού.

 • Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων των προσόντων που είναι πιο σχετικά και απαραίτητα για τον πολιτιστικό τουρισμό.

 • Η αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων στο συγκεκριμένο τομέα

 • Η παροχή στην αγορά εργασίας και ειδικότερα στον τομέα του τουρισμού κατάλληλα εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων επαγγελματιών.

 • Η υποστήριξη του τουρισμού μέσω εξειδικευμένων στελεχών και υπηρεσιών στον χώρο του πολιτισμού έτσι ώστε να αναδειχθεί και να διαφοροποιηθεί το προϊόν που προσφέρει η περιοχή, να αυξηθεί η επισκεψιμότητα της και να μειωθεί η εποχικότητα

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι εταίροι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προέρχονται από 4 μεσογειακές χώρες και είναι Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Κύπρος που βασίζουν την οικονομία τους στον τουρισμό.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι στόχοι του προγράμματος θα θέλαμε τη συμμετοχή σας στην ομάδα focus που θα δημιουργηθεί με σκοπό την:

 1. Παρουσίαση του έργου και των στόχων του έργου στην ομάδα εργασίας.

 2. Εισαγωγή και σύντομη παρουσίαση κάθε συμμετέχοντος στην ομάδα.

 3. Παρουσίαση του ευρωπαϊκού διαβατηρίου για τον πολιτιστικό τουρισμό.

 4. Προσδιορισμός και προσαρμογή των ικανοτήτων / δεξιοτήτων στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού

 5. Ανάπτυξη του προφίλ προσόντων και των μαθησιακών αναγκών και αποτελεσμάτων

      6. Συμπεράσματα και απόψεις σχετικά με τη γενική ικανοποίηση από τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων

 

Το Έργο