Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κάντε ΤΩΡΑ αίτηση για τις παγκοσμίως αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις της Microsoft

📣📣📣📣 MΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!! 📣📣📣📣

Στα πλαίσια του προγράμματος Voucher («Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» και «Προώθηση στην Απασχόληση ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»), για πρώτη φορά στο νησί θα δοθεί η παγκοσμίως αναγνωρισμένη πιστοποίηση της Microsoft (MTA) στα αντικείμενα:

1. 𝐌𝐓𝐀 – 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐮𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐓𝐌𝐋 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐒𝐒 για τον Ειδικό Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών
2. 𝐌𝐓𝐀 – 𝐒𝐨𝐟𝐭𝐰𝐚𝐫𝐞 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐬 για τον Τεχνικό Εφαρμογών Λογισμικού
3. 𝐌𝐓𝐀 – 𝐃𝐚𝐭𝐚𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐬 για τον Προγραμματιστή Βάσεων Δεδομένων, Τεχνικός Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων, Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 10/01/2019.
Για υποβολή αιτήσεων, συμπληρώστε τις παρακάτω φόρμες:
Για το πρόγραμμα 25-29: https://forms.gle/5TjbG6ctkpkcPobf7
Για το πρόγραμμα 30-45: https://forms.gle/ZPhMXkRTKpXEGPbT7

Επικοινωνήστε με εμάς:
𝘪𝘯𝘧𝘰@𝘦𝘭𝘰𝘳𝘪𝘴.𝘨𝘳
Facebook: 𝘌𝘭𝘰𝘳𝘪𝘴𝘚𝘈
Instagram: 𝘦𝘭𝘰𝘳𝘪𝘴_𝘴𝘢


📌📌ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25 – 29📌📌

Aνακοίνωση αναφορικά με τον έλεγχο δικαιολογητικών των ωφελουμένων για το πρόγραμμα: «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων της Πρόσκλησης «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» παρακαλούμε όπως οι ωφελούμενοι τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 10-01-2020, ήτοι:

  1. Αντίγραφο ταυτότητας / διαβατηρίου (ταυτοποίηση)
  2. Βεβαίωση ανεργίας
  3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙΙ της Πρόσκλησης)
  4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της Πρόσκλησης)
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και στην οποία θα δηλώνεται: «Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Πρόσκλησης)
  6. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι αποδέχεται τον αποκλεισμό του από την πράξη σε περίπτωση που προκύψουν αντίθετα αποδεικτικά στοιχεία ως προς α) Τη συμμετοχή του σε επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, β) Την ιδιότητά του ως άνεργος/η και γ) Τη δήλωσή του ότι δεν είναι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια