Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Certified Adults Trainer (CAT) 
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτών, πάνω στις σύγχρονες αρχές, μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Οι εκπαιδευτές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου και εμπειρίας, θα εφοδιαστούν με νέες εκπαιδευτικές δεξιότητες, οι οποίες έχουν εφαρμογή σε πολλά θεματικά πεδία, θα βελτιώσουν την επαγγελματική ικανότητά τους και θα αναβαθμίσουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ανοικτής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι μετά από αξιολόγηση, θα έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό Certified Adults Trainer (CAT) από την ACTA, που θα τους επιτρέψει να διδάσκουν σε εκπαιδευτικούς φορείς, σε εκπαιδευτικά προγράμματα ΛΑΕΚ καθώς και σε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ειδικότερα, επιδιώκονται οι κατωτέρω στόχοι:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση γενικά :

 • Να κατανοούν και να περιγράφουν τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και των ζητημάτων που συνδέονται με αυτήν.
 • Να προσδιορίζουν τις αρχές αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους ενήλικους εκπαιδευόμενους και τη δημιουργική επίδραση της ομάδας.
 • Να αναγνωρίζουν τη συμβολή της αξιολόγησης στη βελτίωση ανάπτυξης και διδασκαλίας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και των συντελεστών του.
 • Να υιοθετήσουν φιλοσοφία δια βίου μάθησης, μέσω της ενημέρωσης και άσκησής τους σε νέες προσεγγίσεις και εφαρμογές στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων :
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση :

 • Να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Να εφαρμόζουν νέες τεχνικές
 • Να βελτιώνουν συνεχώς τις ικανότητες που διαθέτουν, παρακολουθώντας και συμμετέχοντας στις εξελίξεις του πεδίου

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών :
Οι εκπαιδευόμενοι :

 • Θα αναγνωρίζουν τις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων και θα υποστηρίζουν με θετικό τρόπο την προσαρμογή τους στην εκπαίδευση.
 • Θα εφαρμόζουν μεθοδολογία και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τους ρυθμούς των ομάδων εκπαιδευομένων τους.
 • Θα διευκολύνουν την επικοινωνία και θα ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση, προσφέροντας την πρώτη θέση στην μαθησιακή διαδικασία στην ομάδα των εκπαιδευομένων.
 • Θα δέχονται και θα αξιοποιούν τη λειτουργία της αξιολόγησης, προς όφελος των ιδίων, των εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτικού έργου συνολικά.
 • Θα αναπτύξουν θετική στάση για τη δια βίου μάθηση, αναγνωρίζοντας τον αναπτυξιακό της χαρακτήρα.

Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Εκπαιδευτές απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Εκπαιδευτές απόφοιτοι μετα – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
3. Εκπαιδευτές απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 3ετή εμπειρία
4. Στελέχη επιχειρήσεων της διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντές Μονάδων του Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και στελέχη επιχειρήσεων που διεξάγουν παρουσιάσεις ή έχουν αρμοδιότητα και στην επιμόρφωση/ κατάρτιση του προσωπικού.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Οι εισηγητές του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και κατά κύριο λόγο είναι μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε.

Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι του προγράμματος είναι ο κ. Αλέξης Κόκκος, καθηγητής του Ε.Α.Π. και Πρόεδρος Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Ε και η κα Μαρία Τερλιξίδου, Σύμβουλος Ανάπτυξης Α.Δ., Γραμματέας Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Ε

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει διάρκεια 100 ωρών και υλοποιείται με μικτό (blended) σύστημα διδασκαλίας :

α) 60 ώρες περίπου, εξ αποστάσεως διδασκαλία με ηλεκτρονική υποστήριξη ( μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, εκπόνηση εργασίας, επικοινωνία με ACTA και εκπαιδευτές),

β) 40 ώρες περίπου, 3 εκπαιδευτικές συναντήσεις, σε ομάδες των 15 ατόμων.

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α΄ ΦΑΣΗ: 
Αρχικό στάδιο ενημέρωσης και προετοιμασίας των υποψηφίων, οι οποίοι θα έχουν σχετική ενημέρωση από την ACTA, και άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στα μέρη του υποχρεωτικού εκπαιδευτικού υλικού που θα χρειασθεί να μελετήσουν.

Β΄ ΦΑΣΗ: 
Πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Συναντήσεων και κατ’ ιδίαν μελέτη των εκπαιδευομένων στο εκπαιδευτικού υλικού που έχουν παραλάβει.

Γ΄ ΦΑΣΗ:
Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τις μικροδιδασκαλίες που έχουν σχεδιάσει και επεξεργαστεί, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, και ακολουθεί η αξιολόγηση των παρουσιάσεων τους και η πιστοποίησή τους.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Στο τέλος του προγράμματος κάθε εκπαιδευόμενος θα κληθεί να σχεδιάσει και να παρουσιάσει μικροδιδασκαλία περίπου 20΄ λεπτών, η οποία αποτελεί και το ουσιαστικό μέτρο επίτευξης των στόχων του προγράμματος. Η αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας βασίζεται:

– Στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων της άσκησης
– Στο βαθμό προετοιμασίας της ύλης
– Στην κατάλληλη χρήση του προφορικού λόγου και της γλώσσας του σώματος
– Στις εκπαιδευτικές τεχνικές που επελέγησαν και εφαρμόσθηκαν για την περίπτωση
– Στη σχέση που ανέπτυξε ο εκπαιδευόμενος Εκπαιδευτής με τους «εκπαιδευόμενους», και
– Στη χρήση των κατά περίπτωση κατάλληλων εποπτικών και άλλων μέσων.

Τα γενικά ως άνω κριτήρια εξειδικεύονται σε δείκτες για την αξιολόγηση του κάθε εκπαιδευομένου. Κάθε γενικό κριτήριο λαμβάνει βαθμολογία από Α έως Δ, η οποία υποστηρίζεται και από βασικές παρατηρήσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Στη διαδικασία αξιολόγησης συμμετέχουν ο Επιβλέπων Εκπαιδευτής Σύμβουλος, ως 1ος αξιολογητής, και έμπειρος εκπαιδευτής – αξιολογητής εκ μέρους της ACTA, ως 2ος αξιολογητής. Ο 1ος και ο 2ος Αξιολογητής καταλήγουν μετά από συνεργασία στην τελική απόφαση σχετικά με την επίδοση του εκπαιδευομένου και στη περίπτωση που 2 αξιολογητές καταλήξουν από κοινού σε βαθμολογίες Α, Β και Γ για κάθε αξιολογούμενο, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να τύχει πιστοποίησης από την ACTA και να αποκτήσει το πιστοποιητικό CAT.
Η παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας βιντεοσκοπείται για λόγους διατήρησης αρχείου και τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ