Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου ΑΕ είναι πιστοποιημένη Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 από τον ΕΟΠΠΕΠ. Σκοπός του είναι να παράσχει υπηρεσίες οργάνωσης, συντονισμού, υλοποίησης και τη διαχείρισης, προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, υπηρεσιών κατάρτισης και δια βίου μάθησης (συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, μελετών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων). Κύριος στόχος της είναι η δια βίου μάθηση των εργαζόμενων και των ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Το ΚΕΚΑΠΕΛ ΑΕ παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε τομείς της ειδικότητάς του που περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων
 • Δράσεις ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό
 • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών για τις ευάλωτες ομάδες (μετανάστες, πρόσφυγες, Ρομά κοκ)
 • Συμμετοχή και υλοποίηση Κοινοτικών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών
 • Διακρατικές Συνεργασίες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. έχει υλοποιήσει πολυάριθμα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας. Οι κύριες δραστηριότητές της είναι οι εξής:

 • Εκπαιδευτικές δραστηριότητεςπου σχετίζονται μετην επαγγελματική κατάρτισηκαιτη διά βίουμάθηση(έρευνες, μελέτες, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, δημοσίευσηεκπαιδευτικού υλικού, εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσηςκαικατάρτισης). Η εταιρείαέχει μακράεμπειρίασταπρογράμματα επαγγελματικής κατάρτισηςγια τη βιολογική/βιολογική γεωργία, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αποκατάστασηπεριβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχώνόπωςχώρους υγειονομικής ταφής καιλατομεία, το σχεδιασμό και τη διαχείριση τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς καιβασικές καιπροηγμένες δεξιότητεςστον τομέα της πληροφορικής, της διοίκησης επιχειρήσεων και τουμάρκετινγκ.
 • Υποβολή, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και οικονομική διαχείριση Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ταέργαμπορεί να υλοποιούνταιαπό την ίδια τηνεταιρεία ή να παρέχονται κάποιες από τις προαναφερθείσες υπηρεσίεςγια λογαριασμόάλλων νομικών προσώπων.
 • Προετοιμασία, υλοποίηση, και αξιολόγηση προγραμμάτων για λογαριασμό της ΚΕΚΑΠΕΛΑ.Ε.ή και άλλων νομικών προσώπων.
 • Οργάνωση και συντονισμόςσυνεδρίων και ημερίδωνπου σχετίζονται μετο τομέα δραστηριότητας ή/και τησυμμετοχή σε Ευρωπαϊκά καιΕθνικά προγράμματα της ΚΕΚΑΠΕΛΑ.Ε.ή/καιτρίτωνπροσώπων, φυσικών ή νομικών.

Η ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. έχει επίσης μια πολύ στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το οποίο έχει την έδρα του στο νησί της Λέσβου. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει μακρά συνεργασία με τα Τμήματα:

 • Επιστήμης του Περιβάλλοντος
 • Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
 • Επιστημών της Θάλασσας
 • Γεωγραφίας
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. συνεργάζεται επίσης με όλους τους Φορείς στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Δήμος Λέσβος, Επιμελητήριο Λέσβου κλπ), προκειμένου να ενισχυθεί ο βασικός στόχος της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α. Η λειτουργία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης με αντικείμενο δραστηριότητας:

α) την παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

β)την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συναφών προς τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (ιδίως έρευνες-μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, επιμορφωτικά σεμινάρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες)

γ) την εφαρμογή  ολοκληρωμένων δράσεων προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Β. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των φορέων που εντάσσονται στον τομέα αυτό.

Γ. Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών πραγματοποιείται ιδίως:

– Με τη  διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, επιχειρησιακών και στρατηγικών σχεδίων, επιμορφωτικών, ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων  συμβουλευτικής και με την εν γένει παροχή υπηρεσιών, που έχουν σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις αρμοδιότητές της, τη βιώσιμη ανάπτυξη , την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τις ανισότητες, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και την μεταφορά καινοτομίας, την κοινωνική οικονομία, τον τουρισμό, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον ελεύθερο χρόνο, την ανάπτυξη των δημοσίων και κοινωφελών υπηρεσιών και την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης.

– Με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης  και προγραμμάτων.

– Με τη λειτουργία ιδιαίτερων δομών, που αφορούν τους τομείς δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της εταιρείας, ιδίως δε δομών, που αφορούν στην ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, την προώθηση της απασχόλησης και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων, ιδίως μέσω ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων.

Δ. Η παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς της Αυτοδιοίκησης και άλλους δημόσιους φορείς που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία γραφείων απασχόλησης και την διασύνδεση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας

Ε. Η υλοποίηση δράσεων υποστήριξης ατόμων, ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, με σκοπό την κοινωνική ένταξη  και επαγγελματική τους αποκατάσταση.

 

ΣΤ. Η διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Λήμνου και Χίου.

Ζ. Η τεχνική υποστήριξη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που ενδιαφέρουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η προώθηση και η δημιουργία προϋποθέσεων για τη συνεχή και αυτοδύναμη ανάπτυξη των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου, Χίου και Λήμνου με βάση τις τοπικές δυνάμεις, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η διεύρυνση της τοπικής αγοράς εργασίας και γενικότερα η προώθηση της ενδογενούς ανάπτυξης.

Η. Η ανάληψη από φορείς του Δημόσιου Τομέα ερευνών, μελετών, επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων, που έχουν σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη συνεταιριστική οργάνωση των παραγωγών και την τοπική ανάπτυξη.

Θ. Ο συντονισμός των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων των φορέων προγραμματισμού και η τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενα τόσο από Εθνικούς, όσο και από Κοινοτικούς πόρους.

4.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συστήνει και να συμμετέχει  σε οποιαδήποτε μορφής εταιρείες και νομικά πρόσωπα, ο σκοπός των οποίων σχετίζεται με τους σκοπούς της εταιρείας,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,

γ) Να προσλαμβάνει το απαραίτητο επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, να συνάπτει  συμβάσεις έργου ή συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου με πτυχιούχους ανωτάτων ή ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ή εμπειρία και να απασχολεί σπουδαστές για την πρακτική άσκησή τους.

δ) Να αναλαμβάνει ρόλο φορέα υλοποίησης (δικαιούχου)  ή ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) για την υλοποίηση έργων, δράσεων και ενεργειών στα πλαίσια εφαρμογής αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων.

ε) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

στ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.