Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

ΤΟΠΕΚΟ

Καβέτσου 36 Κτίριο ΙΙΙ, 81100 Μυτιλήνη, Τηλ.: 22510 40330, Fax: 22510 40332,E-mail: info@kekapel.gr

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α.Σ. Π.Ε. Λέσβου Λήμνου για Απασχόληση Χωρίς Διακρίσεις» της Πράξης «Εργασία με Ίσες Ευκαιρίες Ε.Μ.Ι.Ε.» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» υλοποιείται στο Πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Στη Σύμπραξη μετέχουν το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε) ως Συντονιστής και ως Μέλη οι:

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
2 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ  .
3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
4 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΛΗΜΝΟΥ «ΠΟΛΙΟΧΝΗ
5 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ  ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ  «ΠΝΟΗ»
6 Σωματείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης “HELP – ΒΟΗΘΕΙΑ για το παιδί και τον έφηβο”
7 Τεχνική Εκπαιδευτική Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ

 

 

 

 

Βασικοί σκοποί της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι:

α) να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν κοινές στρατηγικές για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν στις ομάδες στόχου

β) να εφαρμόσουν καινοτόμες δράσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη των παραπάνω στρατηγικών.

γ) να αναπτυχθεί η μέγιστη δυνατή ενεργοποίηση των φορέων σε τοπικό επίπεδο για την εφαρμογή των παραπάνω στρατηγικών.

δ) να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή των ομάδων στόχου προκειμένου όλες οι φάσεις υλοποίησης να λαμβάνουν υπόψη και να είναι προσανατολισμένες στις ανάγκες της ομάδας στόχου.

ε) να ενσωματωθεί η αρχή της ισότητας των φύλων ως ενδογενές συστατικό στοιχείο τόσο των στρατηγικών όσο και της εφαρμογής της πράξης.

ζ) να συνδυαστεί η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων

η) να ενισχυθεί η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα στα πλαίσια της τοπικής αναπτυξιακής δυναμικής.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ