Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΩΛΗΤΕΩΝ ΕΙΔΩΝ

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006

E.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» – Άξονας Προτεραιότητας 1 – Μέτρο 5

Έργο: Κατάρτιση ανέργων στον τομέα του πολιτιστικού περιβάλλοντος
Τελικός

Δικαιούχος:

Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας,
Ε. Υ. Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε..Κ.Τ.
Επωνυμία Υποψηφίου Αναδόχου Κωδ. ΕΚΕΠΙΣ
ΚΕΚΑΝΑΛ 5227-05
Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Περιφέρεια Νομός ΟΤΑ
2 11 32 013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Κωδικός Τίτλος – Περιγραφή Διάρκεια
(σε ώρες)
Αριθμός καταρτιζομένων Εκπαιδευτικό επίπεδο
Θεωρία Πρακτική Σύνολο
Πρόγραμμα

 

5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΩΛΗΤΕΩΝ ΕΙΔΩΝ 260 140 400 20 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΕΚ

Περιφέρεια

 

11 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Νομός

 

32 ΛΕΣΒΟΥ
Ο.Τ.Α.

 

013 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Περιοχή

 

Υλοποίηση σε Πιστοποιημένη δομή άλλου ΚΕΚ ΟΧΙ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 :
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Περιγραφή του εκπαιδευτικού περιεχομένου του προγράμματος
Ο σωστός σχεδιασμός και η δόμηση του προγράμματος είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του.  Τα βασικά στάδια κατά τον σχεδιασμό του παρόντος προγράμματος είναι:

·         η μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς εργασίας και η ανταπόκριση του προγράμματος στις ανάγκες της.

·         η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των καταρτιζομένων, σε σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο και τις δεξιότητες που θα πρέπει να αποκτηθούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο κατάρτισης.

·         Η ανάλυση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε σχέση με την ομάδα-στόχο των ωφελουμένων.

·         ο προσδιορισμός του σκοπού του προγράμματος και των ειδικών εκπαιδευτικών στόχων του σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και τάσεων.

·         η επιλογή του θεματικού περιεχομένου και η δόμηση του προγράμματος σε διδακτικές ενότητες και υπό-ενότητες.

·         η επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων, τεχνικών και μέσων.

·         η επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτών.

·         η λειτουργική επιλογή των καταρτιζομένων.

·         η εξασφάλιση θέσεων πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων σε σχέση με το αντικείμενο κατάρτισης.

·         η προβλεπόμενη αξιολόγηση του προγράμματος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 20 ανέργους που σχετίζονται η ενδιαφέρονται για το αντικείμενο της δημιουργίας πωλητέων ειδών και ειδικότερα ψηφιακών ειδών, διάρκειας 400 συνολικά ωρών οι οποίες χωρίζονται σε 260 θεωρητικές και 140 πρακτικές.

Στηριζόμενοι στα ανωτέρω στάδια, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στις σύγχρονες τεχνικές δημιουργίας και προώθησης πωλητέων ειδών ψηφιακής μορφής κάνοντας χρήση όλων των τεχνολογικά διαθέσιμων εργαλείων. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην εκμάθηση χρήσης σύγχρονου και ισχυρού λογισμικού σχεδιασμού και παρουσίασης, στην εισαγωγή και γνωριμία με τα πλέον διαδεδομένα ψηφιακά μέσα και στην κατανόηση της πληθώρας των δυνατών εφαρμογών στον τομέα του Πολιτισμού. Στην διάρκεια του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν τα πλέον δημοφιλή και αποτελεσματικά εργαλεία σχεδιασμού και παραγωγής ώστε ο καταρτιζόμενοι να μπορούν να ακολουθήσουν τα συνηθέστερα λογισμικά χωρίς να βρίσκονται αντιμέτωποι κάθε φορά με καινούριες εκδόσεις και διαφορετικές λειτουργίες.

Οι καταρτιζόμενοι θα παρακολουθήσουν όλη την απαραίτητη θεωρία ώστε να κατανοήσουν το τεχνολογικό αλλά και λειτουργικό υπόβαθρο των εφαρμογών και εν συνεχεία θα κληθούν μέσω της πρακτικής εξάσκησης να παρακολουθήσουν στην πράξη την εφαρμογή σε συγκεκριμένο αντικείμενο και με όρους και συνθήκες της αγοράς. Η πρακτική θα δώσει στους καταρτιζόμενους μια απτή μορφή στο προιόν (ψηφιακοί δίσκοι, ιστοσελίδες, οπτικοακουστικό υλικό) ώστε να γίνει σαφής η εμπορική του μορφή και οι δυνατότητες προώθησης και πώλησης.

Η κατάρτιση περιλαμβάνει και εργασιακά θέματα καθώς και ενημέρωση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

 

 

2. Περιγραφή των στόχων του προγράμματος
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η παρουσίαση στους καταρτιζόμενους των σύγχρονων τεχνολογιών ώστε να καταστούν ικανοί και αποτελεσματικοί στην εργασία και την παραγωγικότητά τους, αυξάνοντας το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Έμμεσος στόχος του προγράμματος είναι και η αναβάθμιση των παρεχόμενων πολιτιστικών προιόντων καθώς η μέχρι τώρα παρουσία τους στην αγορά είναι μάλλον απογοητευτική. Ο στόχος κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικός καθώς στην Λέσβο παρουσιάζεται μια αξιοσημείωτη πολιτιστική δράση και σε ορισμένες περιπτώσεις μοναδικού χαρακτήρα.

Όσο αφορά στους εκπαιδευτικούς στόχους, θα δοθεί μεγάλο βάρος στα εξής:

·         Στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και στο εκπαιδευτικό υλικό.

·         Στην αναβάθμιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

·         Στην ένταξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις νέες μεθόδους οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας.

·         Στην ευελιξία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε συνδυασμό με τις επιμέρους ανάγκες των εργαζόμενων.

·         Στην εξοικείωση των καταρτιζομένων με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας στο χώρο της παραγωγής, στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης.