Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος, Ελλάδα +302251040330

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Menu

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ(1)


                                                                                                                      Μυτιλήνη 1-2-2013

                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ. 33

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε) έχει αναλάβει την εκτέλεση του παρακάτω υποέργου, που αποτελεί μέρος της πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», ενταγμένης στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας «07: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 216678, ΕΣΠΑ 2007-2013 του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ. με τη συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα έχει αναλάβει την υλοποίηση των παρακάτω δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης:

 

ΚΩΔ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
5227 ΚΕΚΑΠΕΛ ΑΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
5 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ» 100 ώρες ΚΑΒΕΤΣΟΥ 36, ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 

ΚΩΔ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
5227 ΚΕΚΑΠΕΛ ΑΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
6 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ» 100 ώρες ΚΑΒΕΤΣΟΥ 36, ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΛΥΚΕΙΟ, Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Ωφελούμενοι: 1) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ & 2)Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ (με κριτήριο το εκκαθαριστικό του προηγ. Έτους να είναι στο ύψος του αφορολόγητου ή ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ: ότι δεν υπέβαλλαν φορολογική δήλωση το προηγούμενο έτος, ότι είναι άνεργοι και το χρονικό διάστημα της ανεργίας τους)

Στο κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνεται η εκμάθηση χρήσης Βασικών Εννοιών ΤΠΕ, Word, Excel, Power Point, Access, Internet, και περιέχονται 35 ώρες αυτοεκπαίδευσης (προαιρετικά) στους χώρους της δομής μας, πέρα των προβλεπομένων 100 ωρών θεωρητικής κατάρτισης. Τα προγράμματα οδηγούν σε πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. Η συμμετοχή των καταρτιζομένων στις εξετάσεις πιστοποίησης καθώς και σε μία (1) επαναληπτική εξέταση είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που ένας καταρτιζόμενος δεν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης, δεν δικαιούται εκπαιδευτικό επίδομα. Το ποσό του εκπαιδευτικού επιδόματος ορίζεται στα 2,00€ μικτά ανά ώρα κατάρτισης.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου η ΚΕΚΑΠΕΛ ΑΕ προσκαλεί ως τις 15-2-2013 τους ενδιαφερόμενους Ανέργους να καταθέσουν:

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

__

 1. Φωτογραφία
 2. Αίτηση(παρέχεται από το ΚΕΚ)
 3. Παραπεμπτικό (από ΟΑΕΔ)
 4. Επικυρωμένη Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! η κάρτα ανεργίας πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 1η ημέρα της έναρξης του προγράμματος).
 5. Επικυρωμένη Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Επικυρωμένη Φωτοτυπία τίτλου σπουδών.
 7. Έγγραφο εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (για τους άντρες)
 8. Υπεύθυνη δήλωση ότι: «δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο 2μηνο & δεν έχω παρακολουθήσει κανένα άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.»
 9. Δικαιολογητικά ένταξης υποψήφιου σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (εφόσον ο υποψήφιος ανήκει σε ομάδα ΕΚΟ)
 10. Εκκαθαριστικό εφορίας για την τελευταία οικονομική χρήση.

 

Επιπλέον και μόνο για Πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ:

  • Εκκαθαριστικό Εφορίας προηγ. Έτους που να φαίνεται ότι το δηλωθέν εισόδημα είναι στο ύψος του αφορολόγητου ή
  • ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ: ότι δεν υπέβαλλαν φορολογική δήλωση το προηγούμενο έτος, ότι είναι άνεργοι και το χρονικό διάστημα της ανεργίας τους)

 

 

__

Κατάθεση δικαιολογητικών έως 15-2-2013 στα γραφεία της ΚΕΚΑΠΕΛ ΑΕ, Καβέτσου 36, ΤΚ 81100 Μυτιλήνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:30-14:30.