Καβέτσου 36, Μυτιλήνη,81100+(30)22510 40330

Ποιοι είμαστε

 

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α. Η λειτουργία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης με αντικείμενο δραστηριότητας:

α) την παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

β)την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συναφών προς τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (ιδίως έρευνες-μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, επιμορφωτικά σεμινάρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες)

γ) την εφαρμογή  ολοκληρωμένων δράσεων προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Β. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των φορέων που εντάσσονται στον τομέα αυτό.

Γ. Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών πραγματοποιείται ιδίως:

– Με τη  διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, επιχειρησιακών και στρατηγικών σχεδίων, επιμορφωτικών, ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων  συμβουλευτικής και με την εν γένει παροχή υπηρεσιών, που έχουν σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις αρμοδιότητές της, τη βιώσιμη ανάπτυξη , την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τις ανισότητες, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και την μεταφορά καινοτομίας, την κοινωνική οικονομία, τον τουρισμό, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον ελεύθερο χρόνο, την ανάπτυξη των δημοσίων και κοινωφελών υπηρεσιών και την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης.

– Με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης  και προγραμμάτων.

– Με τη λειτουργία ιδιαίτερων δομών, που αφορούν τους τομείς δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της εταιρείας, ιδίως δε δομών, που αφορούν στην ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, την προώθηση της απασχόλησης και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων, ιδίως μέσω ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων.

Δ. Η παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς της Αυτοδιοίκησης και άλλους δημόσιους φορείς που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία γραφείων απασχόλησης και την διασύνδεση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας

Ε. Η υλοποίηση δράσεων υποστήριξης ατόμων, ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, με σκοπό την κοινωνική ένταξη  και επαγγελματική τους αποκατάσταση.

 

ΣΤ. Η διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Λήμνου και Χίου.

Ζ. Η τεχνική υποστήριξη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που ενδιαφέρουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η προώθηση και η δημιουργία προϋποθέσεων για τη συνεχή και αυτοδύναμη ανάπτυξη των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου, Χίου και Λήμνου με βάση τις τοπικές δυνάμεις, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η διεύρυνση της τοπικής αγοράς εργασίας και γενικότερα η προώθηση της ενδογενούς ανάπτυξης.

Η. Η ανάληψη από φορείς του Δημόσιου Τομέα ερευνών, μελετών, επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων, που έχουν σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη συνεταιριστική οργάνωση των παραγωγών και την τοπική ανάπτυξη.

Θ. Ο συντονισμός των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων των φορέων προγραμματισμού και η τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενα τόσο από Εθνικούς, όσο και από Κοινοτικούς πόρους.

4.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συστήνει και να συμμετέχει  σε οποιαδήποτε μορφής εταιρείες και νομικά πρόσωπα, ο σκοπός των οποίων σχετίζεται με τους σκοπούς της εταιρείας,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,

γ) Να προσλαμβάνει το απαραίτητο επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, να συνάπτει  συμβάσεις έργου ή συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου με πτυχιούχους ανωτάτων ή ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ή εμπειρία και να απασχολεί σπουδαστές για την πρακτική άσκησή τους.

δ) Να αναλαμβάνει ρόλο φορέα υλοποίησης (δικαιούχου)  ή ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) για την υλοποίηση έργων, δράσεων και ενεργειών στα πλαίσια εφαρμογής αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων.

ε) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

στ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με ό